Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

                Богино хугацаат мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалт( 2020-2023 он)

д/д Салбар, нэгж Сургалтын нэр  Захиалсан (гэрээ хийсэн) байгууллагын нэр Зохион байгуулсан он Үргэлжлэх хугацаа /цагаар/ Хамрагдсан байгууллагын тоо Хамрагдсан суралцагчийн тоо
1 МҮС Металлурги, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт  АҮЗ, МБИХ, УУХҮЯ 2020 150 17 32
2 МҮС Металлурги, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн инженерийн эрх сунгах сургалт  АҮЗ, МБИХ, УУХҮЯ 2020 80 6 15
3 МҮС Металлурги, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт  АҮЗ, МБИХ, УУХҮЯ 2021 150 25 31
4 МҮС Металлурги, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн инженерийн эрх сунгах сургалт  АҮЗ, МБИХ, УУХҮЯ 2021 80 12 28
5 МҮС Металлурги, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд зөвлөх инженерийн зэрэг олгох сургалт  АҮЗ, МБИХ, УУХҮЯ 2021 150 14 24
6 МҮС Металлурги, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт  АҮЗ, МБИХ, УУХҮЯ 2022 150 23 31
7 МҮС Металлурги, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн инженерийн эрх сунгах сургалт  АҮЗ, МБИХ, УУХҮЯ 2022 80 15 31
8 МҮС Металлурги, машин үйлдвэрлэл, метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд зөвлөх инженерийн эрх сунгах сургалт  АҮЗ, МБИХ, УУХҮЯ 2022 80 21 30
9 МҮС Метал судлалын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр Улаанбаатар төмөр зам 2023 60 3 18
10 ТС Автотехникийн шалгах механикийн мэргэшүүлэх сургалт Хил хамгаалах газар 2021 14 1 58
11 ТС Итгэл дүүрэн сэтгэл хангалуун хилчин жолооч Хил хамгаалах газар 2022 7 1 70
12 ТС Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт  Эрдэнэт ТӨҮГ 2022 40 1 8
13 ТС Тээвэр зохион байгуулагчдыг мэргэшүүлэх сургалт Авто тээврийн үндэсний төв 2022 24 1 (24 салбар) 133
14 СЧА Авто тээврийн байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр "Авто замын ачаа тээврийн зохион байгуулалт" сургалт 1-р ээлж Ачаа тээврийн компаниуд 2023 24 103 192
15 СЧА Авто тээврийн байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр "Авто замын ачаа тээврийн зохион байгуулалт" сургалт 2-р ээлж Ачаа тээврийн компаниуд 2023 24 46 87
16 СЧА Авто тээврийн байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр "Авто замын ачаа тээврийн зохион байгуулалт" сургалт 3-р ээлж Ачаа тээврийн компаниуд 2023 24 58 85
17 СЧА Авто тээврийн байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр "Авто замын ачаа тээврийн зохион байгуулалт" сургалт 4-р ээлж Ачаа тээврийн компаниуд 2023 24 50 97