Эчнээ

                                                   Эчнээгийн хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл

Мэргэжлийн индекс Хөтөлбөрийн нэр Салбарын нэр
071402 Үйлдвэрлэлийн автомажуулалт Механик, мөхатроникийн салбар
073211 Барилга замын машин тоног төхөөрөмж
071502 Металлурги, /Гагнуурын технологи/ Машин үйлдвэрлэлийн салбар
071507 Машин үйлдвэрлэлийн технологи
071601 Авто инженерчлэл Тээврийн салбар
071605 Нисэх техникийн механик
041308 Логистик менежмент/Тээврийн менежмент/